UFO ROMANCE

UFO☆ROMANCE
UFO ROMANCE Lyrics

Song UFO☆ROMANCE
Artist YoungStar
Album ホシニネガイヲ
Download Image LRC TXT
[00:07.61] クルクルリと駆け回る
[00:11.00] UFOみたいな飛倉
[00:14.54] 星の船を祝うように
[00:17.87] 節操無く飛び回ってる fly high
[00:22.20]
[00:35.05] 地底にいたってやることもないし
[00:36.81] 暇をもてあますのもったいないし
[00:38.80]
[00:41.88] 退屈しのぎに仕掛けてみたら
[00:43.87] 意外と面白くてハマっちゃうんだ
[00:45.62]
[00:48.86] 正体不明を恐れないとは
[00:50.75] なかなかびっくり仰天しちゃうね
[00:52.40]
[00:55.43] お祭り騒ぎの星の船は
[00:57.54] 何処に向かって進んでるのかな
[00:59.22]
[01:02.41] 知ったかぶって 結局マイナス
[01:05.65] それじゃ意味ないでしょ
[01:09.23] ハッとしてギュッと あなたがそっと
[01:12.47] 包み込んでくれた
[01:14.84]
[01:16.30] クルクルリと駆け回る
[01:19.63] UFOみたいな私は
[01:23.02] フワフワリと星空の中
[01:26.36] 星明りに照らされて light up
[01:30.84]
[01:43.70] そわそわ傍観結局参戦
[01:45.29] 楽しそうな事我慢できないし
[01:47.35]
[01:50.66] ついつい本気出しちゃったりして
[01:52.49] 絶対領域出しちゃったりして
[01:54.45]
[01:57.39] ちょいとそこの船長 水臭いじゃないかい
[02:00.76] 気付いているんだよ
[02:04.16] 私なりにちょっと 頑張っちゃったりして
[02:07.35] 柄じゃないけど
[02:09.68]
[02:11.03] クルクルリと駆け回る
[02:14.51] UFOみたいな飛倉
[02:18.05] 星の船を祝うように
[02:21.33] 節操無く飛び回ってる fly high
[02:27.49]
[03:05.89] 知ったかぶって 結局マイナス
[03:09.07] それじゃ意味ないでしょ
[03:12.68] ハッとしてギュッと あなたがそっと
[03:15.86] 包み込んでくれた
[03:18.29]
[03:19.54] クルクルリと駆け回る
[03:22.79] UFOみたいな私は
[03:26.16] フワフワリと星空の中
[03:29.60] 星明りに照らされて light up
[03:34.46] ah wow wow year
[03:36.11] wow wow year
[03:37.81] wow wow year
[03:39.46] トゥットゥールトゥール
[03:40.49] ah wow wow year
[03:42.78] wow wow year
[03:44.63] wow wow year
[03:46.12] トゥットゥールトゥール
[03:47.26] year
[03:47.75]
[00:07.61] qu hui
[00:11.00] UFO fei cang
[00:14.54] xing chuan zhu
[00:17.87] jie cao wu fei hui fly high
[00:22.20]
[00:35.05] di di
[00:36.81] xia
[00:38.80]
[00:41.88] tui qu shi gua
[00:43.87] yi wai mian bai
[00:45.62]
[00:48.86] zheng ti bu ming kong
[00:50.75] yang tian
[00:52.40]
[00:55.43] ji sao xing chuan
[00:57.54] he chu xiang jin
[00:59.22]
[01:02.41] zhi jie ju
[01:05.65] yi wei
[01:09.23]
[01:12.47] bao ru
[01:14.84]
[01:16.30] qu hui
[01:19.63] UFO si
[01:23.02] xing kong zhong
[01:26.36] xing ming zhao light up
[01:30.84]
[01:43.70] bang guan jie ju can zhan
[01:45.29] le shi wo man
[01:47.35]
[01:50.66] ben qi chu
[01:52.49] jue dui ling yu chu
[01:54.45]
[01:57.39] chuan zhang shui chou
[02:00.76] qi fu
[02:04.16] si wan zhang
[02:07.35] bing
[02:09.68]
[02:11.03] qu hui
[02:14.51] UFO fei cang
[02:18.05] xing chuan zhu
[02:21.33] jie cao wu fei hui fly high
[02:27.49]
[03:05.89] zhi jie ju
[03:09.07] yi wei
[03:12.68]
[03:15.86] bao ru
[03:18.29]
[03:19.54] qu hui
[03:22.79] UFO si
[03:26.16] xing kong zhong
[03:29.60] xing ming zhao light up
[03:34.46] ah wow wow year
[03:36.11] wow wow year
[03:37.81] wow wow year
[03:39.46]
[03:40.49] ah wow wow year
[03:42.78] wow wow year
[03:44.63] wow wow year
[03:46.12]
[03:47.26] year
[03:47.75]
[00:07.61] qū huí
[00:11.00] UFO fēi cāng
[00:14.54] xīng chuán zhù
[00:17.87] jié cāo wú fēi huí fly high
[00:22.20]
[00:35.05] dì dǐ
[00:36.81] xiá
[00:38.80]
[00:41.88] tuì qū shì guà
[00:43.87] yì wài miàn bái
[00:45.62]
[00:48.86] zhèng tǐ bù míng kǒng
[00:50.75] yǎng tiān
[00:52.40]
[00:55.43] jì sāo xīng chuán
[00:57.54] hé chǔ xiàng jìn
[00:59.22]
[01:02.41] zhī jié jú
[01:05.65] yì wèi
[01:09.23]
[01:12.47] bāo ru
[01:14.84]
[01:16.30] qū huí
[01:19.63] UFO sī
[01:23.02] xīng kōng zhōng
[01:26.36] xīng míng zhào light up
[01:30.84]
[01:43.70] bàng guān jié jú cān zhàn
[01:45.29] lè shì wǒ màn
[01:47.35]
[01:50.66] běn qì chū
[01:52.49] jué duì lǐng yù chū
[01:54.45]
[01:57.39] chuán zhǎng shuǐ chòu
[02:00.76] qì fù
[02:04.16] sī wán zhāng
[02:07.35] bǐng
[02:09.68]
[02:11.03] qū huí
[02:14.51] UFO fēi cāng
[02:18.05] xīng chuán zhù
[02:21.33] jié cāo wú fēi huí fly high
[02:27.49]
[03:05.89] zhī jié jú
[03:09.07] yì wèi
[03:12.68]
[03:15.86] bāo ru
[03:18.29]
[03:19.54] qū huí
[03:22.79] UFO sī
[03:26.16] xīng kōng zhōng
[03:29.60] xīng míng zhào light up
[03:34.46] ah wow wow year
[03:36.11] wow wow year
[03:37.81] wow wow year
[03:39.46]
[03:40.49] ah wow wow year
[03:42.78] wow wow year
[03:44.63] wow wow year
[03:46.12]
[03:47.26] year
[03:47.75]
UFO☆ROMANCE UFO ROMANCE Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)