Slient night, smile

Slient night, smile Lyrics

Song Slient night, smile
Artist Alice Music
Album ありす†ほりっく
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 《the Grimoire of Alice ~東方怪綺談 ~ Mystic Square~》
[01:06.70] そうアンティークが告げる
[01:13.56] 合図は十二時の鐘
[01:16.03] 手と手を取ったら遊びましょう
[01:22.63] Ah心振るわせて待ちきれないわ
[01:31.68] 可愛いドレスも(black and white)
[01:36.23] 買ってみちゃったし
[01:39.76] 紅茶はあなたのお好みを
[01:45.46] Present for you
[01:47.74] 楽しもう今夜は七色夢のよう
[01:54.31] もう目もくれない
[01:59.75] 鮮やかなgardenには
[02:03.73] 物悲しい喜劇など
[02:07.77] 似合いやしない
[02:10.44] ねえ優しい言葉も
[02:15.69] ちょっと気取った
[02:19.79] 恥ずかしい台詞も(close to you)
[02:24.06] はやる気持ちも
[02:27.44] 掲げた両手には
[02:31.74] 夢幻に広がるholy night
[02:35.38] あんまり遅いと先に始めちゃうよ
[02:41.69] なんて
[02:43.83] 最初で最後の素敵なhome party
[02:51.31] 始めよう今夜は七色雪のよう
[03:15.03] (待ち人はまだ来ない)
[03:19.72] 神様の云う通り
[03:22.90] (夜が進んでいく)
[03:27.08] 願いは叶うはずよ
[03:31.57] 星空からもうすぐ
[03:35.04] 天使もこっそり
[03:38.57] 舞い降りてくれるんだから
[03:43.11] 美味しい紅茶が
[03:46.58] 冷めちゃう前に早く
[03:49.69] おいでよとっても素敵なhome party
[03:59.04] 楽しもう今夜は七色虹のよう
[04:06.61] (あなたはまだ来ない)
[04:14.58] (七色虹のように)
[04:22.49] (あなたはまだ来ない)
[04:30.45] (七色虹のように)
[04:38.35] (あなたはまだ来ない)
[04:46.37] (七色虹のように)
[00:00.00] zuo qu : the Grimoire of Alice dong fang guai qi tan Mystic Square
[01:06.70] gao
[01:13.56] he tu shi er shi zhong
[01:16.03] shou shou qu you
[01:22.63] Ah xin zhen dai
[01:31.68] ke ai black and white
[01:36.23] mai
[01:39.76] hong cha hao
[01:45.46] Present for you
[01:47.74] le jin ye qi se meng
[01:54.31] mu
[01:59.75] xian garden
[02:03.73] wu bei xi ju
[02:07.77] shi he
[02:10.44] you yan ye
[02:15.69] qi qu
[02:19.79] chi tai ci close to you
[02:24.06] qi chi
[02:27.44] jie liang shou
[02:31.74] meng huan guang holy night
[02:35.38] chi xian shi
[02:41.69]
[02:43.83] zui chu zui hou su di home party
[02:51.31] shi jin ye qi se xue
[03:15.03] dai ren lai
[03:19.72] shen yang yun tong
[03:22.90] ye jin
[03:27.08] yuan ye
[03:31.57] xing kong
[03:35.04] tian shi
[03:38.57] wu jiang
[03:43.11] mei wei hong cha
[03:46.58] leng qian zao
[03:49.69] su di home party
[03:59.04] le jin ye qi se hong
[04:06.61] lai
[04:14.58] qi se hong
[04:22.49] lai
[04:30.45] qi se hong
[04:38.35] lai
[04:46.37] qi se hong
[00:00.00] zuò qǔ : the Grimoire of Alice dōng fāng guài qǐ tán Mystic Square
[01:06.70] gào
[01:13.56] hé tú shí èr shí zhōng
[01:16.03] shǒu shǒu qǔ yóu
[01:22.63] Ah xīn zhèn dài
[01:31.68] kě ài black and white
[01:36.23] mǎi
[01:39.76] hóng chá hǎo
[01:45.46] Present for you
[01:47.74] lè jīn yè qī sè mèng
[01:54.31]
[01:59.75] xiān garden
[02:03.73] wù bēi xǐ jù
[02:07.77] shì hé
[02:10.44] yōu yán yè
[02:15.69] qì qǔ
[02:19.79] chǐ tái cí close to you
[02:24.06] qì chí
[02:27.44] jiē liǎng shǒu
[02:31.74] mèng huàn guǎng holy night
[02:35.38] chí xiān shǐ
[02:41.69]
[02:43.83] zuì chū zuì hòu sù dí home party
[02:51.31] shǐ jīn yè qī sè xuě
[03:15.03] dài rén lái
[03:19.72] shén yàng yún tōng
[03:22.90] yè jìn
[03:27.08] yuàn yè
[03:31.57] xīng kōng
[03:35.04] tiān shǐ
[03:38.57] wǔ jiàng
[03:43.11] měi wèi hóng chá
[03:46.58] lěng qián zǎo
[03:49.69] sù dí home party
[03:59.04] lè jīn yè qī sè hóng
[04:06.61] lái
[04:14.58] qī sè hóng
[04:22.49] lái
[04:30.45] qī sè hóng
[04:38.35] lái
[04:46.37] qī sè hóng
Slient night, smile Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)