SELF CONTROL!! fan zi Saint Snow

SELF CONTROL!!(翻自 Saint Snow)
SELF CONTROL!! fan zi Saint Snow Lyrics

Song SELF CONTROL!!(翻自 Saint Snow)
Artist 茶堇Sumire
Artist 夏愿
Album SELF CONTROL!!
Download Image LRC TXT
[00:00.000] 作曲 : 河田貴央
[00:00.067] 作词 : 畑亜貴
[00:00.202] av34523305
[00:01.957] 鹿角圣良-茶堇Sumire
[00:04.208] 鹿角理亚-夏愿
[00:06.206] 最高だと言われたいよ 真剣だよ
[00:09.199] We gotta go!
[00:22.204] 夢は夢でも簡単に届かない
[00:26.210] 特別なもの目指そうじゃないか
[00:30.203] そのためだから泣いたりしない
[00:33.954] 敵は誰? 敵は弱い自分の影さ
[00:38.104] (影さ…)
[00:39.348] わかるでしょう?
[00:41.600] 弱い心じゃダメなんだと
[00:43.354] (ダメなんだ)
[00:45.487] 感じよう
[00:46.739] しっかり
[00:47.495] いま立ってる場所
[00:51.244] SELF CONTROL!!
[00:53.484] 最高!
[00:54.240] (One more chance time!)
[00:56.236] 言われたいみんなにね
[00:58.244] (最高だと言われたいよ)
[00:59.987] Dance now! Dance now!
[01:01.486] 最高!
[01:02.238] (One more chance time!)
[01:03.993] 言わせるって決めたんだよ
[01:05.990] (真剣だよ遊びじゃない)
[01:07.986] Dance now! Dance now!
[01:09.737] 遠くの光へもっとBaby!
[01:11.735] 一緒に跳びたいもっとBaby!
[01:13.988] ふるえる指先知ってても
[01:15.985] 見ないで
[01:18.992] 大切なのは
[01:20.989] SELF CONTROL!!
[00:00.000] zuo qu : he tian gui yang
[00:00.067] zuo ci : tian ya gui
[00:00.202] av34523305
[00:01.957] lu jiao sheng liang cha jin Sumire
[00:04.208] lu jiao li ya xia yuan
[00:06.206] zui gao yan  zhen jian
[00:09.199] We gotta go!
[00:22.204] meng meng jian dan jie
[00:26.210] te bie mu zhi
[00:30.203] qi
[00:33.954] di shui?  di ruo zi fen ying
[00:38.104] ying
[00:39.348] ?
[00:41.600] ruo xin
[00:43.354]
[00:45.487] gan
[00:46.739]
[00:47.495] li chang suo
[00:51.244] SELF CONTROL!!
[00:53.484] zui gao!
[00:54.240] One more chance time!
[00:56.236] yan
[00:58.244] zui gao yan
[00:59.987] Dance now!  Dance now!
[01:01.486] zui gao!
[01:02.238] One more chance time!
[01:03.993] yan jue
[01:05.990] zhen jian you
[01:07.986] Dance now!  Dance now!
[01:09.737] yuan guang Baby!
[01:11.735] yi xu tiao Baby!
[01:13.988] zhi xian zhi
[01:15.985] jian
[01:18.992] da qie
[01:20.989] SELF CONTROL!!
[00:00.000] zuò qǔ : hé tián guì yāng
[00:00.067] zuò cí : tián yà guì
[00:00.202] av34523305
[00:01.957] lù jiǎo shèng liáng chá jǐn Sumire
[00:04.208] lù jiǎo lǐ yà xià yuàn
[00:06.206] zuì gāo yán  zhēn jiàn
[00:09.199] We gotta go!
[00:22.204] mèng mèng jiǎn dān jiè
[00:26.210] tè bié mù zhǐ
[00:30.203]
[00:33.954] dí shuí?  dí ruò zì fēn yǐng
[00:38.104] yǐng
[00:39.348] ?
[00:41.600] ruò xīn
[00:43.354]
[00:45.487] gǎn
[00:46.739]
[00:47.495] lì chǎng suǒ
[00:51.244] SELF CONTROL!!
[00:53.484] zuì gāo!
[00:54.240] One more chance time!
[00:56.236] yán
[00:58.244] zuì gāo yán
[00:59.987] Dance now!  Dance now!
[01:01.486] zuì gāo!
[01:02.238] One more chance time!
[01:03.993] yán jué
[01:05.990] zhēn jiàn yóu
[01:07.986] Dance now!  Dance now!
[01:09.737] yuǎn guāng Baby!
[01:11.735] yī xù tiào Baby!
[01:13.988] zhǐ xiān zhī
[01:15.985] jiàn
[01:18.992] dà qiè
[01:20.989] SELF CONTROL!!
SELF CONTROL!!(翻自 Saint Snow)  SELF CONTROL!! fan zi Saint Snow Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)