fan zi Aqours

スリリング・ワンウェイ(翻自 Aqours)
fan zi Aqours Lyrics

Song スリリング・ワンウェイ(翻自 Aqours)
Artist 茶堇Sumire
Artist 佐助
Artist 咲夜sakuya
Artist 茶善
Artist 水镜
Artist 染馨
Artist 泠冉
Artist 晴太
Artist 琳叶Rinha
Album スリリング・ワンウェイ
Download Image LRC TXT
[00:00.000] 作曲 : 无
[00:00.649] 作词 : 无
[00:01.948] B站av32311699
[00:02.946] 策划:咲夜Sakuya
[00:03.945] MIX:茶堇Sumire
[00:04.385] PV:幽夜无痕
[00:05.637] 【合】マイ未来 トライ・トライ・トライライ
[00:08.135] ホンキ デ ハシレ
[00:10.630] マイ未来 トライ・トライ・トライライ
[00:12.639] ホンキ デ ハシレ
[00:25.388] 【千/佐助】がッかりはしたくないって
[00:27.885] なにを守るつもりさ?
[00:30.635] 落ちこんでもイイじゃないか
[00:32.631] 上がろうよ シーソーゲーム
[00:35.385] 【黛/泠冉&露/琳叶】何度だって泣いちゃうんだ
[00:37.880] 感極まりたいからね
[00:40.132] なんとなくはイヤじゃないか
[00:42.385] 決めるんだ ハッピーチョイス
[00:44.636] 【GK】ギリギリ 【AAA】(見えない)だけどね(世の中)
[00:49.886] 走る未来(マイ未来)
[00:53.634] 【AAA】スリリング・ワンウェイ
[00:54.633] 【GK】それこそ本望だね
[01:00.135] 生きる熱さを感じたいだけさ
[01:06.138] 【合】とまらないよ とまらないよ あふれそうな想いは
[01:11.388] 世界中で遊びたいって心からの希望
[01:16.134] とまらないよ とまらないよ あふれそうな想いは
[01:21.138] 誰かのためじゃなくて 自分勝手なパッション
[01:36.884] 【鞠/晴太】サッパリが自慢なのかい?
[01:39.380] あきらめ悪くいこうよ
[01:41.389] 絶対に欲しいモノは
[01:43.885] 狙うんだ ポーカーフェイス
[01:46.634] 【善/染馨&曜/咲夜】譲ったりしないよだって
[01:49.130] 相手にも失礼さ
[01:51.639] なんとなくはソンじゃないか
[01:53.381] つかむんだ ラッキースター
[01:56.132] 【GK】ハラハラ 【AAA】(迷いも)もとめて(道づれ)
[02:01.135] 走れ未来(マイ未来)
[02:04.886] 【AAA】スリリング・ワンウェイ
[02:06.139] 【GK】それこそ本能だと
[02:11.132] 命燃やして感じたいだけさ
[02:18.133] 【合】とまらないで とまらないで めちゃくちゃな願いを
[02:22.383] 世界中で叶えようって私たちの野望
[02:27.640] とまらないで とまらないで めちゃくちゃな願いを
[02:32.633] 誰もが隠してるよ 自分勝手にレッツゴー!
[02:39.634] 【南/茶堇】熱くなって
[02:41.632] 【丸/水镜】熱くなって
[02:44.638] 【黛/泠冉】生きてるって 【AAA】感じたいよ
[03:09.893] 【善/染馨】ギリギリだけどね 走る未来
[03:19.889] 【梨/茶善】それこそ本望だね
[03:24.893] 【露/琳叶】生きる熱さを 【曜/咲夜】感じたいだけさ
[03:31.636] 【合】とまらないよ とまらないよ あふれそうな想いは
[03:36.640] 世界中で遊びたいって心からの希望
[03:41.390] とまらないよ とまらないよ あふれそうな想いは
[03:46.637] 誰かのためじゃなくて 自分勝手なパッション
[03:52.139] 勝手にやっちゃえレッツゴー!
[03:59.386] マイ未来 トライ・トライ・トライライ
[04:01.883] ホンキ デ ハシレ
[04:02.128] マイ未来 トライ・トライ・トライライ
[04:02.371] ホンキ デ ハシレ
[00:00.000] zuo qu : wu
[00:00.649] zuo ci : wu
[00:01.948] B zhan av32311699
[00:02.946] ce hua: xiao ye Sakuya
[00:03.945] MIX: cha jin Sumire
[00:04.385] PV: you ye wu hen
[00:05.637] he wei lai 
[00:08.135]  
[00:10.630] wei lai 
[00:12.639]  
[00:25.388] qian zuo zhu
[00:27.885] shou?
[00:30.635] luo
[00:32.631] shang 
[00:35.385] dai ling ran lu lin ye he du qi
[00:37.880] gan ji
[00:40.132]
[00:42.385] jue 
[00:44.636] GK AAA jian shi zhong
[00:49.886] zou wei lai wei lai
[00:53.634] AAA
[00:54.633] GK ben wang
[01:00.135] sheng re gan
[01:06.138] he  xiang
[01:11.388] shi jie zhong you xin xi wang
[01:16.134]  xiang
[01:21.138] shui zi fen sheng shou
[01:36.884] ju qing tai zi man?
[01:39.380] e
[01:41.389] jue dui yu
[01:43.885] ju 
[01:46.634] shan ran xin yao xiao ye rang
[01:49.130] xiang shou shi li
[01:51.639]
[01:53.381] 
[01:56.132] GK AAA mi dao
[02:01.135] zou wei lai wei lai
[02:04.886] AAA
[02:06.139] GK ben neng
[02:11.132] ming ran gan
[02:18.133] he  yuan
[02:22.383] shi jie zhong ye si ye wang
[02:27.640]  yuan
[02:32.633] shui yin zi fen sheng shou!
[02:39.634] nan cha jin re
[02:41.632] wan shui jing re
[02:44.638] dai ling ran sheng AAA gan
[03:09.893] shan ran xin zou wei lai
[03:19.889] li cha shan ben wang
[03:24.893] lu lin ye sheng re yao xiao ye gan
[03:31.636] he  xiang
[03:36.640] shi jie zhong you xin xi wang
[03:41.390]  xiang
[03:46.637] shui zi fen sheng shou
[03:52.139] sheng shou!
[03:59.386] wei lai 
[04:01.883]  
[04:02.128] wei lai 
[04:02.371]  
[00:00.000] zuò qǔ : wú
[00:00.649] zuò cí : wú
[00:01.948] B zhàn av32311699
[00:02.946] cè huà: xiào yè Sakuya
[00:03.945] MIX: chá jǐn Sumire
[00:04.385] PV: yōu yè wú hén
[00:05.637] hé wèi lái 
[00:08.135]  
[00:10.630] wèi lái 
[00:12.639]  
[00:25.388] qiān zuǒ zhù
[00:27.885] shǒu?
[00:30.635] luò
[00:32.631] shàng 
[00:35.385] dài líng rǎn lù lín yè hé dù qì
[00:37.880] gǎn jí
[00:40.132]
[00:42.385] jué 
[00:44.636] GK AAA jiàn shì zhōng
[00:49.886] zǒu wèi lái wèi lái
[00:53.634] AAA
[00:54.633] GK běn wàng
[01:00.135] shēng rè gǎn
[01:06.138] hé  xiǎng
[01:11.388] shì jiè zhōng yóu xīn xī wàng
[01:16.134]  xiǎng
[01:21.138] shuí zì fēn shèng shǒu
[01:36.884] jū qíng tài zì màn?
[01:39.380] è
[01:41.389] jué duì yù
[01:43.885] jū 
[01:46.634] shàn rǎn xīn yào xiào yè ràng
[01:49.130] xiāng shǒu shī lǐ
[01:51.639]
[01:53.381] 
[01:56.132] GK AAA mí dào
[02:01.135] zǒu wèi lái wèi lái
[02:04.886] AAA
[02:06.139] GK běn néng
[02:11.132] mìng rán gǎn
[02:18.133] hé  yuàn
[02:22.383] shì jiè zhōng yè sī yě wàng
[02:27.640]  yuàn
[02:32.633] shuí yǐn zì fēn shèng shǒu!
[02:39.634] nán chá jǐn rè
[02:41.632] wán shuǐ jìng rè
[02:44.638] dài líng rǎn shēng AAA gǎn
[03:09.893] shàn rǎn xīn zǒu wèi lái
[03:19.889] lí chá shàn běn wàng
[03:24.893] lù lín yè shēng rè yào xiào yè gǎn
[03:31.636] hé  xiǎng
[03:36.640] shì jiè zhōng yóu xīn xī wàng
[03:41.390]  xiǎng
[03:46.637] shuí zì fēn shèng shǒu
[03:52.139] shèng shǒu!
[03:59.386] wèi lái 
[04:01.883]  
[04:02.128] wèi lái 
[04:02.371]  
スリリング・ワンウェイ(翻自 Aqours) fan zi Aqours Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)