ruo chong Cover: GUMI

弱虫モンブラン(Cover:GUMI)
ruo chong Cover: GUMI Lyrics

Song 弱虫モンブラン(Cover:GUMI)
Artist 茶堇Sumire
Album 【翻唱集】堇荼如饴
Download Image LRC TXT
[00:00.432] ありったけの想(おも)いは
[00:04.680] これだけの言叶(ことば)に
[00:08.686] 爱(あい)したけど重(おも)いわ
[00:12.426] それだけのことなの?
[00:24.685] 爱(あい)したのは谁(だれ)だっけ?
[00:28.678] アレほどの时间(じかん)が
[00:32.929] 消(き)えて、见(み)えなくなった
[00:36.935] まだ触(ふ)れてるハズなのに
[00:41.428] 忘(わす)れてしまえば
[00:45.177] 消(き)える反照(はんしょう)
[00:48.935] 本当(ほんとう)だって良(い)いと
[00:51.678] 思(おも)えないの
[00:53.433] アタシはまだ弱(よわ)い虫(むし)
[00:56.682] コントラクト会议(かいぎ)
[00:59.676] アタシはまた
[01:01.686] キミの中(なか)に堕(お)ちていくの
[01:12.681] ありったけの想(おも)いは
[01:16.432] これだけの言叶(ことば)に
[01:20.426] 爱(あい)したけど重(おも)いわ
[01:24.685] それだけのことなの?
[01:28.678] 爱(あい)したのは谁(だれ)だっけ?
[01:32.685] アレほどの时间(じかん)が
[01:36.935] 消(き)えて、见(み)えなくなった
[01:40.925] まだ触(ふ)れてるハズなのに
[01:45.434] 麻酔(ますい)をかけてよ
[01:49.428] 火照(ほて)る内声(ないしょう)
[01:52.935] 本当(ほんとう)だって良(い)いよ
[01:55.683] 戻(もど)れないの
[01:57.682] アタシはまた怖(こわ)くなる
[02:00.933] モンブランは甘味(かんみ)
[02:03.683] 裸足(はだし)のまま
[02:05.681] その甘(あま)さに溺(おぼ)れたいの
[02:10.185] 想天(そうら)キミがいる
[02:14.436] 淘汰(とうた)消(き)えていく
[02:18.431] もうアタシはキミに伝(つた)えられない。
[02:40.931] 「君(きみ)が死(し)ねばいいよ
[02:45.933] 今(いま)すぐに」
[02:51.940] 本当(ほんとう)だって良(い)いと
[02:54.686] 思(おも)えないの
[02:56.430] アタシはまだ弱(よわ)い虫(むし)
[02:59.935] コントラクト会议(かいぎ)
[03:02.687] アタシはまた
[03:04.682] キミの中(なか)に堕(お)ちていく
[03:07.935] 本当(ほんとう)だって良(い)いと
[03:10.432] 思(おも)いながら
[03:12.429] 「嘘(うそ)であって」と愿(ねが)うのは
[03:16.188] 弾(はじ)き堕(だ)した结果(けっか)
[03:18.684] アタシがまだ
[03:20.682] 弱虫(よわむし)モンブランだったから
[03:40.432] 君(きみ)が入(はい)ってる
[03:44.180] 缲(く)り返(かえ)し果(は)てる
[03:48.432] それに応(こた)えよと
[03:52.179] アタシは喘(あえ)ぐの
[00:00.432] xiang
[00:04.680] yan ye
[00:08.686] ai zhong
[00:12.426] ?
[00:24.685] ai shui?
[00:28.678] shi jian
[00:32.929] xiao jian
[00:36.935] chu
[00:41.428] wang
[00:45.177] xiao fan zhao
[00:48.935] ben dang liang
[00:51.678] si
[00:53.433] ruo chong
[00:56.682] hui yi
[00:59.676]
[01:01.686] zhong duo
[01:12.681] xiang
[01:16.432] yan ye
[01:20.426] ai zhong
[01:24.685] ?
[01:28.678] ai shui?
[01:32.685] shi jian
[01:36.935] xiao jian
[01:40.925] chu
[01:45.434] ma zui
[01:49.428] huo zhao nei sheng
[01:52.935] ben dang liang
[01:55.683] ti
[01:57.682] bu
[02:00.933] gan wei
[02:03.683] luo zu
[02:05.681] gan ni
[02:10.185] xiang tian
[02:14.436] tao tai xiao
[02:18.431] chuan.
[02:40.931] jun si
[02:45.933] jin
[02:51.940] ben dang liang
[02:54.686] si
[02:56.430] ruo chong
[02:59.935] hui yi
[03:02.687]
[03:04.682] zhong duo
[03:07.935] ben dang liang
[03:10.432] si
[03:12.429] xu yuan
[03:16.188] dan duo jie guo
[03:18.684]
[03:20.682] ruo chong
[03:40.432] jun ru
[03:44.180] qiao fan guo
[03:48.432] ying
[03:52.179] chuan
[00:00.432] xiǎng
[00:04.680] yán yè
[00:08.686] ài zhòng
[00:12.426] ?
[00:24.685] ài shuí?
[00:28.678] shí jiān
[00:32.929] xiāo jiàn
[00:36.935] chù
[00:41.428] wàng
[00:45.177] xiāo fǎn zhào
[00:48.935] běn dāng liáng
[00:51.678]
[00:53.433] ruò chóng
[00:56.682] huì yì
[00:59.676]
[01:01.686] zhōng duò
[01:12.681] xiǎng
[01:16.432] yán yè
[01:20.426] ài zhòng
[01:24.685] ?
[01:28.678] ài shuí?
[01:32.685] shí jiān
[01:36.935] xiāo jiàn
[01:40.925] chù
[01:45.434] má zuì
[01:49.428] huǒ zhào nèi shēng
[01:52.935] běn dāng liáng
[01:55.683]
[01:57.682]
[02:00.933] gān wèi
[02:03.683] luǒ zú
[02:05.681] gān nì
[02:10.185] xiǎng tiān
[02:14.436] táo tài xiāo
[02:18.431] chuán.
[02:40.931] jūn sǐ
[02:45.933] jīn
[02:51.940] běn dāng liáng
[02:54.686]
[02:56.430] ruò chóng
[02:59.935] huì yì
[03:02.687]
[03:04.682] zhōng duò
[03:07.935] běn dāng liáng
[03:10.432]
[03:12.429] xū yuàn
[03:16.188] dàn duò jié guǒ
[03:18.684]
[03:20.682] ruò chóng
[03:40.432] jūn rù
[03:44.180] qiāo fǎn guǒ
[03:48.432] yīng
[03:52.179] chuǎn
弱虫モンブラン(Cover:GUMI) ruo chong Cover: GUMI Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)